Դասընթացի նպատակն է` Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս գործող օրենսդրական ու նորմատիվ ակտերին համապատասխան բացահայտել հարկային հաշվառման կարգը, հիմնական սկզբունքները և առանձնահատկությունները, մասնավորապես` յուրաքանչյուր հարկատեսակի գծով դասակարգել հարկ վճարողների շրջանակը, հարկվող օբյեկտը, դրույքաչափերը,  հարկերի հաշվարկման ու վճարման կարգը, արտոնությունները` յուրաքանչյուր հարկատեսակի գծով և այլն: