Դասընթացը նպատակաուղղված է պարզաբանել ու ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման հիմնական սկզբունքները, վարման կարգն ու կանոնները, հաշվապահական հաշվառման մեջ գործավարությունն իրականացնելու նպատակով պահանջվող փաստաթղթերի օրինակելի ձևերն ու կիրառման կարգը`  Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրական ու նորմատիվ ակտերին համապատասխան: 

Դասընթացը ներկայացնում է այն հիմնական գործառույթները և սկզբունքները, որոնք պետք է կատարվեն, այն հիմնական փաստաթղթերն ու հաշվետվությունները, որոնք պետք է լրացվեն, կազմվեն ու ներկայացվեն համապատասխան մարմիններին հաշվապահական հաշվառումն իրականացնող ստորաբաժանման կողմից սահմանված կարգով գործավարությունն իրականացնելու նպատակով` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան պետական գրանցում ստանալու և գործունեություն ծավալելու պահից մինչև գործընթացի ավարտը:

Դասընթացի նպատակն է` բացահայտել հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման վարման կարգը, հիմնական սկզբունքները և առանձնահատկությունները` Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրական ու նորմատիվ ակտերին համապատասխան: Հատուկ ուշադրություն է տրամադրվելու Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ընթացիկ փոփոխություններին, նոր հաշվային պլանի ուսումնասիրմանը, ինչպես նաև հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտին ծանոթանալով բացահայտել նրա համապատասխանեցումը ՀՀՄՍ և ՖՀՄՍ-երին:

Կից «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը և հարկումը» դասընթացի ծրագիրը

Դասընթացի նպատակն է` Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս գործող օրենսդրական ու նորմատիվ ակտերին համապատասխան բացահայտել հարկային հաշվառման կարգը, հիմնական սկզբունքները և առանձնահատկությունները, մասնավորապես` յուրաքանչյուր հարկատեսակի գծով դասակարգել հարկ վճարողների շրջանակը, հարկվող օբյեկտը, դրույքաչափերը,  հարկերի հաշվարկման ու վճարման կարգը, արտոնությունները` յուրաքանչյուր հարկատեսակի գծով և այլն: